Kontakt

KONTAKT

FUNDACJA "W Trosce o Życie"
36-200 Brzozów
ul. Rynek 6a
www.wtrosce.pl

NIP: 686-165-86-84

 

 

Stara Piekarnia 1965
Domaradz 318,
36-230 Domaradz,

Tel: 790 600 020

 

 

Wyślij nam wiadomość

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych w związku z wysłaniem przez Ciebie wiadomości drogą elektroniczną oraz w celach marketingowych Stara Piekarnia w Domaradzu. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach kontaktowych oraz marketingowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie uzasadnionym interesem prawnym jest prowadzenie korespondencji z osobami, które wystąpiły do Stara Piekarnia w Domaradzu. z prośbą o udzielenie informacji oraz promocja produktów własnych Stara Piekarnia. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do wymiany korespondencji pomiędzy Tobą a Stara Piekarnia w Domaradzu.

Stara Piekarnia. będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Stara Piekarnia w Domaradzu. Ponadto Stara Piekarnia w Domaradzu będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Twoje dane osobowe przetwarzane będą na czas wymiany wiadomości między Tobą a Stara Piekarnia w Domaradzu., nie dłużej niż przez 1 rok od Twojego ostatniego kontaktu z Stara Piekarnia. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w zakresie i w momencie wniesionego przez Ciebie sprzeciwu.

Jakie masz prawa?
Przysługuje Ci prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
- sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
- żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
- żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
- przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt z Stara Piekarnia w Domaradzu:
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

FUNDACJA "W Trosce o Życie"
36-200 Brzozów
ul. Rynek 6a
NIP: 686-165-86-84

Stara Piekarnia 1965
Domaradz 318
36-230 Domaradz
tel: 790 600 020